Business Intelligence dla systemów Comarch ERP  pozwala w pełni zrozumieć i wykorzystać gromadzone w nim dane. To nie tylko zestawy predefiniowanych raportów i pulpitów managerskich pozwalających na bieżące monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa, ale także możliwość tworzenia ad – hoc dowolnych analiz opartych na danych pochodzących z systemu Comarch ERP.

Business Intelligence jest dostępny w każdym z naszych systemów: Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima.

 

 

Gotowe Analizy i Raporty

W Comarch ERP Altum pracownicy mają dostęp do wielu gotowych raportów i analiz dostępnych wprost w systemie dotyczących różnych obszarów działalności firmy, m.in. takich jak:

 • Handel i Magazyn – dzięki wsparciu tego obszaru firma może kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
 • CRM –Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.
 • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań,
 • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence stają się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
 • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.

Wygodna praca z danymi

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
 • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

Analizowanie

Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych),

Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów.

Prognozowanie

Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy).

Planowanie

Budżetowanie – Dostępne w Comarch ERP Altum narzędzie do budżetowania wspiera definiowanie krótko- i długoterminowych celów dla całej firmy. System koordynuje współpracę w ramach wszystkich działów zaangażowanych w proces budżetowania. Budżetowanie w Comarch ERP Altum umożliwia określanie i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

Monitorowanie

Business Scorecard – Po zakończeniu procesu planowania, zdefiniowane cele mogą zostać przedstawione w postaci jasnego zestawienia, z wykorzystaniem dostępnego w Comarch ERP Altum rozwiązania Business Scorecard (BSC). Business Scorecard to zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

 

 

 

Szybki i wygodny dostęp do informacji

 • Raporty dostępne w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
 • Proste, samodzielne tworzenie raportów za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
 • Kilkadziesiąt predefiniowanych, gotowych do zastosowania analiz, dostępnych w standardzie,
 • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

Pakiet I i II

Specjalnie dla użytkowników Comarch ERP XL stworzyliśmy rozwiązanie klasy Business Intelligence dopasowane do potrzeb tej grupy klientów. Dzięki automatycznej integracji z oprogramowaniem źródłowym mogą oni korzystać z dostępu do gotowego zestawu raportów w ramach narzędzia dostępnego przez pulpit – Księgi Raportów. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć swoje własne analizy ad-hoc, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Aby poszerzyć możliwości analityczne firm, istnieje również możliwość zakupu dostępu do nowoczesnego narzędzia dostępnego przez przeglądarkę internetową – Comarch BI Point. Dzięki niemu, menadżerzy oraz osoby decyzyjne, na bieżąco monitorują funkcjonowanie biznesu za pomocą dashboardów, czyli interaktywnych kokpitów menadżerskich.

Comarch ERP XL BI Point Start

Aby zapewnić użytkownikom Comarch ERP XL jeszcze większe możliwości analityczne wprowadziliśmy na rynek nowy produkt Comarch ERP XL BI Point Start gwarantujący dostęp do bieżących analiz firmy w każdym miejscu na świecie o każdej porze.

Comarch ERP XL BI Point Start integrując się z systemem operacyjnym Comarch ERP XL umożliwia analizę danych firmy w oparciu o nowoczesną platformę raportową Comarch BI Point.

W jej ramach użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych dashboardów, budować swoje własne raporty ad-hoc, wymieniać się informacjami z pozostałymi użytkownikami platformy za pomocą funkcjonalności komentarze czy budować zestawienia w oparciu o zewnetrzne źródła danych dzięki mechanizmowi wieloźródłowości. To wszystko jest możliwe również na tabeltach i smartfonach za sprawą mobilności rozwiązania. Dodatkowo już na starcie nasi użytkownicy otrzymują zestaw 7 dashboardów oraz 46 raportów bazujących o dane z obszarów sprzedaży, zakupów, zamówień, magazynów, płatności oraz HR. 

Nowe rozwiązanie zastąpiło obecny do tej pory na rynku, produkt XL BI Start, który opierał swoją pracę o Księgę Raportów. Dla dotychczasowych użytkowników XL BI Start przejście na nowy produkt jest bezpłatne. Dodatkowo, wszystkie raporty z których korzystano w Księdze Raportów mogą zostać łatwo przeniesione dzięki udostępnionemu migratorowi raportów

Comarch BI Point

To najnowsza aplikacja Comarch Business Intelligence, która skierowana jest do kadry zarządzającej, analityków, jak i działu controllingu w przedsiębiorstwie. Celem, jaki postawiliśmy sobie przy jego tworzeniu było powstanie rozwiązania możliwie najbardziej intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na prostotę obsługi, eleganckie formy graficzne i dostępność na różnych urządzeniach. 

Wszystkie funkcje aplikacji są dostępne przez internet, więc z dowolnego miejsca na świecie użytkownik ma dostęp do swoich i udostępnionych przez innych informacji za pomocą komputera, jak również urządzeń mobilnych.

Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence

Narzędzie klasy Business Intelligence, wspiera oprogramowanie Comarch ERP Optima umożliwiając bieżący wgląd do danych firmy na podstawie informacji wprowadzonych do oprogramowania. Co warte podkreślenia, Analizy BI to moduł przyjazny użytkownikom, a do jego obsługi nie jest potrzebna zaawansowana wiedza informatyczna. Dzięki temu bez sztabu specjalistów IT, każdy jest w stanie samodzielnie tworzyć własne zestawianie przy pomocy metody drag&drop czyli przeciągnij i upuść.

Ponadto w ramach narzędzia istnieje możliwość korzystania z raportów wzorcowych, będącymi gotowymi szablonami pomagającymi w samodzielnym tworzeniu zestawień.

Co więcej, moduł Analizy BI zapewnia użytkownikom dostęp do szeregu standardowych raportów przygotowanych przez specjalistów firmy Comarch, dzięki którym otrzymują oni dużą wygodę korzystania z narzędzia jak również gwarancję jak najszybszego dostępu do interesujących go informacji z poniższych obszarów:

 • Sprzedaż,
 • Zakupy,
 • Płatności
 • Księgowość,
 • Rejestry VAT,
 • Kadry i Płace,
 • Magazyny,
 • Serwis,
 • Środki Trwałe,
 • CRM,
 • Rozrachunki Księgowe,
 • Biuro Rachunkowe

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP Optima Analizy BI:

 • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
 • Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
 • Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

Comarch ERP Optima BI Point

Moduł Comarch ERP Analizy BI można rozszerzyć o moduł Comarch ERP Optima BI Point umożliwiający korzystanie z analiz przez platformę internetową Comarch BI Point, dostępną zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Dzięki temu, menagerowie firm mają zapewniony wgląd w bieżącą sytuację przedsiębiorstwa w każdym miejscu na świecie o każdym czasie, pod warunkiem posiadania łącza internetowego. Platforma raportowa oferuje użytkownikowi dostęp do 197 standardowych raportów i 9 dashboardów (kokpitów menadżerskich) oraz możliwość tworzenie własnych analiz ad – hoc. Z pewnością, dużą wartością dodaną produktu jest mechanizm wieloźródłowości, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie danych z zewnętrznych źródeł (np. pliki excel, zewnętrzne bazy danych). Warto również zwrócić uwagę jak Comarch BI Point ułatwia współpracę między pracownikami – poprzez możliwość udostępniania raportów i dashboardów, wysyłanie subskrypcji i dodawania komentarzy. Narzędzie Comarch Optima BI Point jest to aplikacja serwerowa, niezależna od wydań oprogramowania Comarch ERP Optima.

point

BI Point Menadżer – analityka biznesowa w Comarch ERP Optima

Wykorzystując nasze ponad trzynastoletnie doświadczenie, wiedzę oraz know – how firma Comarch zbudowała zupełnie nowe narzędzie klasy Business Intelligence przeznaczone dla użytkowników systemu Comarch ERP Optima. W ramach tego rozwiązania,platforma analityczna BI Point integruje się z bazą danych programu Optima aby móc później przesłać ustrukturyzowane dane do narzędzia analitycznego w postaci raportów i dashboardów obejmujących 5 obszarów analitycznych:

 • Logistyka,
 • Handel,
 • Płace i Kadry,
 • Księgowość,
 • Płatności.

Dostępne w produkcie gotowe zestawy raportów pozwolą menadżerom czy właścicielom m.in. prowadzić codzienne analizy sprzedaży czy zakupów, lepiej zarządzać należnościami i zobowiązaniami, kontrolować rentowność w ujęciu m.in. działów czy regionów, mieć wgląd w czas pracy i pensje pracowników czy zarządzać stanami magazynowymi  – a to tylko część możliwości jakie zapewnia BI Point Menadżer.

Co istotne, dla użytkowników Comarch ERP Optima, BI Point Menadżer to możliwość korzystania z raportów i analiz także na urządzeniach mobilnych, jak tablet czy smartfon dzięki wbudowanemu w narzędzie responsywnemu designowi.  Dzięki temu odbiorcy raportów otrzymują możliwość wglądu w wyniki firmy w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu.

Coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że aby efektywnie konkurować z największymi graczami na rynku, muszą analizować dane gromadzone w wyniku prowadzonej działalności, aby mieć pełny obraz sytuacji firmy. W tym aspekcie z pomocą przychodzą narzędzia klasy Business Intelligence jednak często barierą uniemożliwiającą ich wdrożenie jest brak zasobów zarówno ludzkich jak i finansowych. Dla tej grupy klientów idealnym rozwiązaniem są produkty dostępne w modelu chmurowym, do których zalicza się BI Point Menadżer. Wdrożenie tego typu rozwiązania jest proste, szybkie oraz niekosztowne – użytkownik ponosi jedynie miesięczną opłatę za licencję, bez dodatkowych kosztów związanych z drogim sprzętem, licencjami obcymi czy aktualizacją do nowszych wersji.

Dla Biur Rachunkowych

BI Point Menadżer w 100% pokrywa funkcjonalności Pulpitu Menadżera co oznacza, że raporty są dostępne przez przeglądarkę internetową, nie wymaga on posiadania zaawansowanych umiejętności informatycznych i analitycznych, pełni rolę repozytorium raportów a wbudowany w rozwiązanie system synchronizacji danych automatycznie oczyszcza, integruje i ładuje dane z oprogramowania Comarch ERP Optima BR.

Co więcej, za pomocą tego rozwiązania istnieje możliwość udostępniania wydruków bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima BR do narzędzia BI Point Menadżer a także tworzenia interaktywnych analiz w wielu atrakcyjnych formach wizualizacji (wykresy, tabele, mapy, wskaźniki).

Narzędzie dzięki swojej mobilności nie tylko ułatwi komunikację między Biurami Rachunkowymi a ich klientami, ale także da im możliwość zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez udostępnianie nowoczesnego narzędzia raportowego, które jest przyjazne dla użytkownika. Dzięki temu rozwiązaniu Biura Rachunkowe otrzymują możliwość wejścia w nowy model biznesowy – od teraz mogą pełnić także funkcję analityka, który dostarcza przedsiębiorstwom dodatkowe analizy, poza zestawieniami obligatoryjnymi.

BI Point Menadżer to szereg konkretnych korzyści zarówno dla Biura Rachunkowego jak i dla jego klientów, m.in.:

 • podniesienie konkurencyjności Biura Rachunkowego, które oferuje swoim klientom gotowe zestawy raportów,

 • brak obciążania systemów w biurze podczas przeprowadzania niezbędnych analiz – serwery Comarch procesują dane w chmurze obliczeniowej,

 • bieżący dostęp do pełnego zestawu analiz biznesowych, dzięki możliwości skonfigurowania częstotliwości aktualizowania danych,

 • zestawy predefiniowanych analiz stworzonych przez doświadczonych ekspertów na podstawie przeanalizowanych setek tysięcy raportów klientów firmy Comarch,

 • gotowy produkt, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej w obszarze zapytań do firmowej bazy danych czy przygotowywania raportów,

 • bezpieczeństwo danych, aktualnie ponad 194 tys. firm korzysta z Chmury Comarch, wśród których są również instytucje takie, jak banki, które mają rygorystyczne wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa danych oraz ich przechowywania,

 • stały dostęp do asysty technicznej